Skånegatan 66, Stockholm, Sweden.
+46 709 942 462
lslennartsmith@gmail.com Pg: 632407-3

Stadgar

Stadgar Pyramidens SK

Stadgar för Pyramidens SK

Stadgar för Pyramidens SK antagna vid årsmöte den 2011-12-17

Namn och ändamål
§ 1 Pyramidens SK är en ideell förening för schackintresserade.
Klubben är ansluten till Stockholms Schackförbund
och Sveriges Schackförbund och således underordnad
Stockholms Schackförbund och Sveriges Schackförbund:s stadgar.

Medlemskap och registrering 

§ 2 Varje schackintresserad person kan vara medlem i klubben genom att erlägga medlemsavgift.
Klubbens styrelse äger rätt att neka sökande medlem medlemskap om denne kan verka till men för klubben
och dess renommé. Medlem som inte beviljas medlemskap kan begära omprövning av detta beslut på
nästkommande årsmöte.
Registrerad medlem i klubben är medlem i Stockholms Schackförbund och Sveriges Schackförbund.
Klubbens verksamhetsår är lika med kalenderåret. 

 

Årsmöte 

§ 3 Årsmöte är klubbens högsta beslutande organ. Vid årsmötet beslutas endast i frågor som angivits i kallelsen. Kallelse utgår senast tre veckor före mötesdagen. Verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse samt förslag och motioner från styrelsen och enskilda medlemmar skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet.
Ordinarie årsmöte hålls under första kvartalet. Extra årsmöte sammankallas inom en månad från det att minst en tredjedel av klubbens medlemmar så krävt. Vid årsmötet väljs ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning. Samtliga medlemmar har närvaro-, yttrande- och rösträtt. Varje närvarande medlem har en röst. Beslut fattas med enkel röstövervikt utom när annat speciellt stadgas. Alla medlemmar har motions- och
förslagsrätt till årsmötet. Sådan fråga skall inges till styrelsen tre veckor före årsmötet. 

§ 4 Vid årsmötet skall bl a följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justerare tillika rösträknare
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Revisorernas berättelse
6. Styrelsens ansvarsfrihet
7. Motioner och förslag
8. Avgifter
9. Val av
– Ordförande och suppleanter på ett år
– Styrelseledamöter och revisorer på två år 

§ 5 Beviljas inte styrelsen ansvarsfrihet avgår hela styrelsen. 

 

Styrelse 

§ 6 Klubbens angelägenheter handläggs av en styrelse som består av ordförande och det antal ordinarie ledamöter
och suppleanter som fastställs av klubbens årsmöte. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och andra funktionärer samt den eller de personer som skall teckna klubbens firma.
Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen skall upprätta verksamhetsberättelse och bokslut. Verksamhetsberättelsen och bokslut med resultat- och balansräkning skall vara tillgängliga för revisorerna senast två veckor före årsmötet.
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för klubbens förvaltning. 

Revisorer 

§ 7  Revisorerna går igenom klubbens verksamhet inklusive
den ekonomiska hanteringen. Revisorerna
anger före årsmötet revisionsberättelse, där ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrks. 

Valberedningen

§ 8 Valberedningen föreslår årsmötet kandidater till styrelsen. 

Särskilda bestämmelser
§ 9 Styrelsen kan varna, avstänga eller utesluta medlem som bryter mot beslut som fattats i stadgeenlig
ordning eller på annat sätt agerar till skada för klubben. Medlem kan avstängas från deltagande i klubbens verksamhet för viss tid, dock högst ett år. Uteslutning föregås alltid av skriftlig varning. Medlem som avstängts eller uteslutits kan vid nästa årsmöte överklaga styrelsens beslut. 

Stadgeändring och klubbens upplösning 

§ 10
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie
årsmöte med minst 2/3 röstövervikt. 

§ 11
Klubben får inte upplösas, så länge minst fem medlemmar vill fortsätta verksamheten. Beslut om upplösning får bara ske på ordinarie årsmöte. I så fall beslutar årsmötet hur klubbens tillgångar skall disponeras. 

© 2013 Pyramidens SK

Detta kan vara en mallar för nya stadgar

 

Kristallens SK stadgar

Sveriges Schackförbunds Stadgar 

Stockholms Schackförbunds Stadgar

Stockholms Schacksällskaps Stadgar.